คณะกรรมการสหกิจศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสหกิจศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องสำอาง เข้าอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น….

Read More

คณะกรรมการฝ่ายสหกิจศึกษา ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2567

การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 10.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกรุ๊ปคอลของแอพพลิเคชันไลน์

Read More

ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคาร 11 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More

ประชุมแรกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งนักศึกษา

คณะกรรมการสหกิจศึกษา ร่วมกับตัวแทน บริษัท แรพพิดเทค จำกัด บริษัท บีออคอสเมติก จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทซัมมิท…

Read More

ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 2/2567 ระดมความคิดเห็นการจัดทำเว็บไซต์สหกิจศึกษา

คณะกรรมการสหกิจศึกษาได้จัดประชุมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อระดมความ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำเว็บไซต์สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมสหกิจศึกษาของคณะฯ

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการ CWIE+EEC Model Type A MatchingDay

คณะกรรมการสหกิจศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ CWIE+EEC Model Type A MatchingDay เพื่อการผลิตกำลังคนให้ตอบสนองความตองการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความการทั้งในและนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาดตะวันออก ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ หองประชุม

Read More

ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1/2567 เตรียมความพร้อมในการอบรม 6 ชั่วโมง

คณะกรรมการสหกิจศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้อง ONLINE LEARNING 03 ศูนย์วิทยาศาสตร์

Read More

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจ ครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมการสหกิจศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจ ศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาด สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี่สารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าอบรมในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 –…

Read More
student congrats.

สหกิจศึกษา การลงทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับนายจ้าง

ในภูมิทัศน์ธุรกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว นายจ้างกําลังมองหาวิธีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูด พัฒนา และรักษาผู้มีความสามารถระดับสูง กลยุทธ์อันทรงพลังอย่างหนึ่งที่ได้รับแรงฉุดอย่างมากคือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาของ co-operative แนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการพนักงานในทันทีเท่านั้น แต่ยังวางตําแหน่งบริษัทต่างๆ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะและมีพลัง นี่คือข้อดีของการศึกษาแบบร่วมมือที่เสนอให้นายจ้างอย่างละเอียดยิ่งขึ้น การเข้าถึงพรสวรรค์ที่มีแรงจูงใจและมีทักษะ โปรแกรม Co-op ทําหน้าที่เป็นแหล่งสะสมความสามารถ โดยให้นายจ้างเข้าถึงบุคคลที่มีแรงจูงใจและมีทักษะที่กําลังมองหาประสบการณ์ hand-on ในสาขาของตนอย่างแข็งขัน การไหลบ่าเข้ามาของมุมมองที่สดใหม่นี้สามารถเติมพลังให้กับทีมและมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ศักยภาพสําหรับพนักงานในอนาคต…

Read More

สหกิจศึกษา vs ฝึกงาน

ในระบบการศึกษาของสาขาวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติงานวิชาชีพตามหลักสูตร ในปฏิบัติประจำวิชาว่า “ฝึกงาน” มักจะเป็นที่นิยมเป็นส่วนใหญ่ โดยมักจะเข้าทำงานช่วงภาคการศึกษาหรือฤดูร้อนขณะที่นักศึกษาว่างจากการเรียน อย่างไรก็ตาม การจัดระบบการศึกษาสหกิจศึกษาได้ยกระดับความเข้มงวดของการปฏิบัติงานจากฝึกงานเป็นสหกิจศึกษา เนื่องจากวิธีและระบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษามีระดับความละเอียดสูงและมีผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ แม้ว่าสหกิจศึกษาและการฝึกงานมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีแตกต่างที่น่าสังเกตดังนี้ ประเด็นเปรียบเทียบ สหกิจศึกษา ฝึกงาน 1. การขอเข้าทำงาน ต้องสมัครและผ่านสัมภาษณ์กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต้องสมัครและสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์ 2. สถานะของนักศึกษาในองค์กร…

Read More